بنیاد ایران شناسی

بنیاد ایرانشناسی دهمین نشست از سلسله نشستهای «دوشنبه‏ های ایرانشناسی» را برگزار میکند:

« تشیع در اواخر عصر سلجوقی بر پایه اطلاعات نسخه شناسی »

سخنران / دکتر محمد کاظم رحمتی / 19 آذر 1397دهمین نشست از سلسله نشستهای هفتگی دوشنبه¬های ایرانشناسی با موضوع: «تشیع در اواخر عصر سلجوقی بر پایه اطلاعات نسخه¬شناسی»، با سخنرانی آقای دکتر محمدکاظم رحمتی، عضو هیئت علمی بنیاد دائرهالمعارف اسلامی، برگزار میشود.
بنابر گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این نشست روز دوشنبه 19 آذر 1397، از ساعت 10 تا 12 صبح، با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان برگزار میشود و در آن به موضوعهای: «تشیع در عصر سلجوقی و مشکل منابع»، «خاندانهای شیعی در عراق عجم»، «ری و کاشان و اهمیت علمی آنها در عصر سلجوقی» و «ابوالرضا راوندی عالم نامور امامی عصر سلجوقی و اهمیت او» پرداخته خواهد شد.
خاطر نشان میسازد، پژوهشگران تاریخ تشیع- خاصه پیش از عصر صفویه- با دشواریهای چندی در انجام تحقیقات خود از جمله فقدان منابع کافی روبرو هستند. تواریخ عمومی باقیمانده از آن دوره تنها گاه در حد اشاراتی گذرا به شیعیان اشاره کرده و شرح حال بسیاری از عالمان امامی آن دوره در کتابهای تراجم نگاری تألیف شده توسط عالمان اهل سنت- به جز مواردی اندک- نیامده است. با این حال مراجعه به نسخه‌های خطی برخی آثار امامیه که از روی نسخه‌های کهنتر کتابت شده و کاتبان آنها به نسخه اساس کتابت خود اشاره ای کرده‌اند، میتواند برای بازشناسی نقش و اهمیت برخی عالمان امامی در اواخر عصر سلجوقی و نقش آنها در روایت آثار کهن امامیه كاربرد داشته باشد.
علاقه‌مندان به شركت در این نشست میتوانند به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی (جنوبی)، خیابان ایرانشناسی، پایینتر از بزرگراه شهید همت، بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایند.