در اجراي مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي و نظر به اهميت و گستردگي اطلاعات مربوط به هر يك از مناطق ايران و همچنين وجود زمينه هاي متعدد مطالعاتي تحقيقاتي درخصوص مسائل تمدني و فرهنگي اين مناطق و با توجه به علاقه و عنايتي كه مسوولان و علاقه مندان و فرهيختگان هر منطقه نسبت به شناختن و شناساندن مفاخر ديني ، علمي، ادبي و هنري ، تاريخ ،  فرهنگ و هنر زاد وبوم خويش دارند و به منظور هماهنگ ساختن مطالعات ايران شناسي در هر يك از استان ها ايران، هيات امناي بنياد ايران شناسي مطابق آيين نامه اي تاسيس شعبه هاي بنياد ايران شناسي را در مركز استان ها تصويب نموده است.

 اهداف شعبه ها:

الف) ايجاد محيط مناسب براي مطالعه و بهره گيري فرهيختگان ، دانش پژوهان و دانشجويان علاقه مند به امور فرهنگي و تمدني استان يا منطقه .

ب) سازماندهي و هماهنگ كردن پژوهش هاي مربوط به استان يا منطقه

ج) بالا بردن سطح آگاهي گروه هاي اجتماعي و فرهنگي مردم استان يا منطقه از پيشينه تاريخي تمدن و فرهنگ ايران و دستاوردهاي فرهنگي و تقويت حس ميهن دوستي و آرمانخواهي آنها و تحكيم اركان هويت ملي و مقاومت در برابر جلوه هاي گوناگونه پنهان و آشكار و تهاجم فرهنگي بيگانه

وظايف شعبه ها:

1-  تعيين اولويت هاي مطالعه و تحقيق در زمينه تاريخ، تمدن، فرهنگ ، آداب و رسوم ، هنر ، گويش و پوشش مردم استان يا منطقه و نيز تهيه فهرستي از عناوين مهم پژوهشي كه ممكن است موضوع رساله هاي دوره هاي كارشناسي و بالاتر در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي كشور قرار گيرد.

2-  تمهيد مقدمات و تدارك وسايل و امكانات و تدوين برنامه هاي لازم پژ.وهشي در سطوح مختلف به منظور اجراي اهداف مذكور در آيين نامه.

3-  تهيه فهرستي از مطالعات انجام يافته در زمينه هاي مختلف مربوط به استان

4-      گردآوري مشخصات، تحقيقات، تاليفات و آثار نخبگان و فرهيختگان و تدوين زندگي نامه نام آوران دين علم، ادب و اخلاق استان و همكاران با مسوولان امر جهت شناساندن آنها به مردم به خصوص جوانان

5-      انجام برنامه هاي تحقيقاتي كه به تصويب شوراي پژوهشي بنياد ايران شناسي مي رسد.

6-      انجام ساير برنامه هاي تحقيقاتي كه به تصويب شوراي پژوهشي بنياد ايران شناسي مي رسد

تبصره – در اجراي مصوبه 408 مورخ 24/5/78 شوراي گسترش آموزش عالي در صورتيكه هر يك از شعبه ها بخواهد برنامه آموزشي و يا تحقيقاتي خاص داشته باشند (بجز برنامه هاي تحقيقاتي كه به تصويب شوراي پژوهشي بنياد ايران شناسي مي رسد) لازم است با پيشنهاد بنياد و تصويب هيات امناي آن شوراي گسترش آموزش عالي مجوز لازم را بگيرد.

هر شعبه داراي هيات امنايي با تركيب زير است:

1-      استاندار كه رييس هيات امنا است.

2-      نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان (در صورت تمايل)

3-      يك نفر از اعضاي هيات امناي بنياد ايران شناسي

4-      رييس دانشگاه وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي در استان (چنانچه چند دانشگاه در استان باشد، وزير فرهنگ و آموزش عالي رييس يكي از آنها را براي عضويت در هيات امنا تعيين خواهد كرد)

5-      مدير كل صدا و سيما

6-      مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي

7-      مدير كل آموزش و پرورش

8-      شهردار مركز استان

9-      مدير كل ميراث فرهنگي

10-   سه تن از شخصيت هاي فرهنگي و دانشگاهي (كه حداقل يك از آنها از دبيران آموزش و پرورش خواهد بود) به انتخاب رييس بنياد ايران شناسي

رييس شعبه كه دبير هيات امنا است ، بالاترين مقام اداري و اجرايي شعبه و مسوول حسن اجراي امور و  وظايف آن است و بر كليه واحدهاي اجرايي و گرووه هاي پژوهشي شعبه نظارت دارد و رييس و اعضاي گروه هاي پژوهشي شعبه را پس از موافقت هيات امناي شعبه تعيين مي كند.

منابع مالي هر شعبه عبارتند از:

1-      اعتبارات محلي كه با نظر مسوولان منطقه تعيين مي گردد و اختصاص مي يابد.

2-      كليه اموال منقول و غير منقول و وجوه نقدي كه به صورت كمك توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به شعبه اختصاص مي يابد و پرداخت مي شود.

3-      اعتبارات پژوهشي كه در اختيار شعبه قرار مي گيرد.

4-      كمك هاي نقدي و غيرنقدي بنياد ايران شناسي.


برای مشاهده بهتر وب سایت ایرانشناسی از مرورگرهای Firefox 3+   , Internet explorer7+  ,   استفاده کنید و برای حالت نمایش مطلوب سایز 768*1024 به بالاانتخاب شود.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایرانشناسی محفوظ است. ©١٣٩٣
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی،خیابان ایرانشناسی،شهرک والفجر
  طراحی و اجرا : اداره رایانه و فناوری اطلاعات