فرانما
(حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

شماره استاندارد بین المللی : 2588-5022
صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
مدیرمسئول: حمید افشار
سردبیر: دکتر محمد بهرام زاده
مدیر داخلی: مریم السادات میرحیدری
ویراستار: زهره دولتی
طراح جلد و صفحه آرا: مریم جامعی

هیئت تحریریه:

دکتر محمد بهرام زاده (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
دکتر پوران طاحونی (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
حمید افشار (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا آریان فر (مربی بنیاد ایرانشناسی)
فاطمه فریدی مجید (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا شیبانی (مربی بنیاد ایرانشناسی)
مجتبی رضایی (مربی بنیاد ایرانشناسی)
نشریه دیجیتالی فرانما، بنیاد ایرانشناسی، حمید افشار،دکتر محمد بهرام زاده،مریم السادات میرحیدری-

سخن سردبیر

خداوند یكتا را شاكریم كه توفیق انتشار نخستین شماره نشریه "فرانما" را عطا فرمود. فرانما نشریه‌ای است در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با رویكرد دانش ایرانشناسی كه به تدبیر و با حمایت دانشمند گرانقدر حضرت آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی تدوین یافته است. بی‌تردید این مهم جز با تائیدات و توجهات ایشان به مقوله خطیر فرهنگ و دانش ایرانشناسی میسر نمیگشت.

اعاده معنای مالكیت فرهنگی بر پدیده‌های گونه‌گون فرهنگ و تمدن ایرانی، تنها از طریق افاده آن با تولید پیوسته دانش مبتنی بر شناخت از نمادها و نشانهای پرشمارش در گستره فراخ ایران فرهنگی ممكن خواهد بود. نمادها و نشان‌‌های شناخته شده بسیاری از این فرهنگ سترگ و پایدار در سایه تلاش ستودنی بانیان و حافظان میراث ارجمند ملموس و ناملموس ایران بزرگ به تقریر و تقویم درآمده‌اند و بخش قابل اعتنایی از آن كماكان ما را به تحقیق در مرزهای ناشناخته و كمتر شناخته فرا میخواند. به شهادت آنچه شناخته‌ایم و دانسته‌ایم، قلمروی فراتر از مرزهای معلوم و مفهوم ایران فرهنگی نیز در برابر دیدگانمان قرار دارد.

جای نامهای آشنایی چون آسیای صغیر، بین‌النهرین، ماوراءالنهر، خراسان بزرگ، قفقاز، تركستان چین، شبه قاره هند و نامهای كسانی همچون تاجیكها، افاغنه، سلاجقه، كاسپیها، پارتها، خوزیها و ... در اعصار تاریخی و اسلامی، بخشهایی از اجزاء متعدد فرهنگ در ایران كهن محسوب میشوند. تقارن بی تردید این اسامی با مشتركات بسیار فرهنگی و حوزه‌های متداخل جغرافیائی آن در آداب، سنن، زبان و بیش از آن در شیوه‌های آمایش سرزمین، پیوندهایی ناگسستنی را در میان اقوام ایرانی موجب شده است؛ اما فراتر از آن، اگر فرازهایی از صورت فرهنگ ایرانی را در قامت دست ساخته‌های انسانی در جای جای كره خاكی شاهدیم و بدان میبالیم، در پهنه‌ای به مراتب گسترده‌تر،‌ میراث فكری، عقیدتی و اخلاقی ایرانیان را در قالب سیرت فرهنگ ایرانی در تمامی اقالیم، اقطار و اكناف عالم پیش روی داریم. این میراث بزرگ كه اجزاء تشكیل دهنده آن، فرهنگ یكپارچه ایرانی را با وجود تكثر و تنوع باورها و نژادها پدید آورده است، تاب آوری بیمانندی در برابر هجمه‌های پیاپی بیگانگان و در عین حال تصحیح و تلطیف مصادیق و عناصر فرهنگ‌های وارداتی داشته است؛ یعنی همان صبغه ایرانی كه به مانند یك زنجیره، لااقل از هزاره‌های چهارم و سوم پیش از میلاد، آن هنگام كه آثار هنری مستحصل از مواد خام سرزمینهای همسایه با روح دمیده شده هنر به كالاهای تجاری فرآوری شده بدل میشدند تا دوران اسلامی و پس از سربرآوردن سلسله‌های ایرانی مشهود است. امروز بر اساس مستندات باستانشناختی و تاریخی، مولفه‌های نخستین توسعه فرهنگ و تمدن بشری مربوط به سرزمینی است كه در هزاره‌های بعد ایران نام گرفت. سرزمینی كه پیش از ایرانشهری،‌ آن را بسیاری از دانشوران و سخنوران قلمرو تاریخ و فرهنگ ایرانی به رغم قلم فرسایی بسیار نمیشناسند و یا كم میشناسند و از خاستگاه و بنیان مصادیق دانش و فرهنگ آن نمیدانند و یا كم میدانند.

سخن از فرهنگ این سرزمین از یكروی به معنای تفاخر و نادیده انگاشتن نقش دیگر ملل و اقوام غیر ایرانی و به تعبیری القاء ملی گرایی مفرط نیست و از دیگر روی تحقق بخشیدن به واقعیتی بزرگ در مسیر تاریخ میباشد كه به پیدایش ملتی پای آور انجامیده است. باشد كه از این رهگذر،‌ بر پیشینه ایرانیان نظری افكنده و تفكراتی همچون اندیشه مذموم و موهوم عرب ستیزی را به سویی نهاده و بر شیوه پارسایی ایرانی جهانیان را از موهبت مهر و دوستی برخوردار سازیم.

اینك، نشریه‌ای پیش روی ماست كه یكی از اهداف میان مدت بنیاد ایرانشناسی را در راستای نشر مكتوب دانش ایرانشناسی محقق نموده است و امید میرود در شمارگان آتی غنای علمی آن محفوظ مانده و مورد توجه دانش پژوهان قرار گیرد. شایسته میدانم در این مجال از نویسندگان ارجمند مقالات شماره نخست "فرانما" قدردانی نموده، تلاش دست‌اندركاران نشریه و همكاران گرامی ام را در هیات محترم تحریریه ارج نهم.

ادامه مطلب ...

فهرست مطالب

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه فرانما

مباحث تخصصی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در فصلنامه فرانما بدانها پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:

مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.

پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.

مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.

درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.

متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه گیری» و «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» تدوین شده باشد.

مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.

مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.

توضیحات تصاویر و نمودارها به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدولها، به همراه منبع در بالای آنها آورده خواهد شد.

در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژههایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

ارجاع منابع در این فصلنامه درونمتنی و مطابق با این شیوه است:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب: شماره صفحه)؛ مثال: (زرشناس، 1391: 26).

در صورتی که کتاب دارای چند جلد باشد، شماره جلد در منبع درون متنی بدین شکل خواهد بود (صفا، 1363: 65/3).

در تنظیم فهرست منابع ابتدا كتابها و سپس مقالات به ترتیب زیر خواهند آمد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ اسم کتاب، شهر محل نشر: ناشر، شماره چاپ، جلد، سال. مثال: آل احمد، جلال؛ غرب زدگی، تهران: رواق، چاپ دوم، 1356.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مترجم (در صورتی که مقاله ترجمه باشد)، محلی که مقاله در آن چاپ شده است، سال چندم، شماره، سال. مثال: سركاراتی، بهمن؛ «راه و روش شناخت ایران»، فصلنامه ایران و اسلام، سال اول، شماره اول، تابستان 1392.

درباره نشریه

فصلنامه فرانما که به کوشش مجموعه کتابخانه بنیاد ایرانشناسی منتشر میشود، تلاش دارد تا بنا به توان و استطاعت خود قدمی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی بردارد. رویکرد بنیاد ایرانشناسی از انتشار این مجله الکترونیکی معرفی منابع جدید این حوزه و تا حد امکان نقد، بحث و بررسی در حوزه منابع دانش ایرانشناسی است. دانش ایرانشناسی و شرق شناسی در خارج از ایران تعریف شده و مشخص است اما رویکرد این دانش با نگاهی از درون به مفهوم ایرانشناسی رویکردی جدید و نو است که به همت بنیاد ایرانشناسی مطرح شده و ضرورت دارد در مورد آن بیشتر و وسیعتر تعمق شود. لذا شناخت و درک درست از منابع این حوزه امری ضروری و مهم است. دست اندرکاران مجله فرانما امیدوارند تا در این راه از نظر صاحبنظران این حوزه بهرهمند شده و گامی هر چند کوچک در جهت رشد و تعالی دانش ایرانشناسی بردارند.

تماس با ما :

  • تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139
  • دورنگار: 88608928
  • کدپستی: ۱۴۳۷۸۳۵۸۵۹
  • رایانامه : faranama@chmail.ir
  • نشانی: تهران، شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی، کتابخانه

ارسال مقالات :

علاقمندان می توانند مقالات و پژوهش های خود را منطبق با شیوه نامه نگارش مقالات به آدرس زیر ارسال نمایند :

رایانامه : faranama@chmail.ir

تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139

ارتباط با ما :

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©1396

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات