فرانما
(حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

شماره استاندارد بین المللی : -----------
صاحب امتیاز: بنیاد ایرانشناسی
مدیرمسئول: حمید افشار
سردبیر: دکتر محمد بهرام زاده
مدیر داخلی: مریم السادات میرحیدری
طراح جلد و صفحه آرا: مریم جامعی

هیئت تحریریه:

دکتر محمد بهرام زاده (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
دکتر پوران طاحونی (استادیار بنیاد ایرانشناسی)
حمید افشار (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا آریان فر (مربی بنیاد ایرانشناسی)
فاطمه فریدی مجید (مربی بنیاد ایرانشناسی)
حمیدرضا شیبانی (مربی بنیاد ایرانشناسی)
مجتبی رضایی (مربی بنیاد ایرانشناسی)

سخن سردبیر

خداوند يكتا را شاكريم كه توفيق انتشار نخستين شماره نشريه "فرانما" را عطا فرمود. فرانما نشريه‌اي است در حوزه مطالعات ميان رشته‌يي، علمي و اختصاصي با رويكرد دانش ايرانشناسي كه به تدبير و با حمايت دانشمند گرانقدر حضرت آيت‌الله سيد محمد خامنه‌اي رياست محترم بنياد ايرانشناسي تدوين يافته است. بي‌ترديد اين مهم جز با تائيدات و توجهات ايشان به مقوله خطير فرهنگ و دانش ايرانشناسي ميسر نمیگشت.

اعاده معناي مالكيت فرهنگي بر پديده‌هاي گونه‌گون فرهنگ و تمدن ايراني، تنها از طريق افاده آن با توليد پيوسته دانش مبتني بر شناخت از نمادها و نشانهاي پرشمارش در گستره فراخ ايران فرهنگي ممكن خواهد بود. نمادها و نشان‌‌هاي شناخته شده بسياري از اين فرهنگ سترگ و پايدار در سايه تلاش ستودني بانيان و حافظان ميراث ارجمند ملموس و ناملموس ايران بزرگ به تقرير و تقويم درآمده‌اند و بخش قابل اعتنايي از آن كماكان ما را به تحقيق در مرزهاي ناشناخته و كمتر شناخته فرا ميخواند. به شهادت آنچه شناخته‌ايم و دانسته‌ايم، قلمروي فراتر از مرزهاي معلوم و مفهوم ايران فرهنگي نيز در برابر ديدگانمان قرار دارد.

جاي نامهاي آشنايي چون آسياي صغير، بين‌النهرين، ماوراءالنهر، خراسان بزرگ، قفقاز، تركستان چين، شبه قاره هند و نامهاي كساني همچون تاجيكها، افاغنه، سلاجقه، كاسپیها، پارتها، خوزيها و ... در اعصار تاريخي و اسلامي، بخشهايي از اجزاء متعدد فرهنگ در ايران كهن محسوب میشوند. تقارن بي ترديد اين اسامي با مشتركات بسيار فرهنگي و حوزه‌هاي متداخل جغرافيائي آن در آداب، سنن، زبان و بيش از آن در شيوه‌هاي آمايش سرزمين، پيوندهايي ناگسستني را در ميان اقوام ايراني موجب شده است؛ اما فراتر از آن، اگر فرازهايي از صورت فرهنگ ايراني را در قامت دست ساخته‌هاي انساني در جاي جاي كره خاكي شاهديم و بدان میباليم، در پهنه‌اي به مراتب گسترده‌تر،‌ ميراث فكري، عقيدتي و اخلاقي ايرانيان را در قالب سيرت فرهنگ ايراني در تمامي اقاليم، اقطار و اكناف عالم پيش روي داريم. اين ميراث بزرگ كه اجزاء تشكيل دهنده آن، فرهنگ يكپارچه ايراني را با وجود تكثر و تنوع باورها و نژادها پديد آورده است، تاب آوري بیمانندي در برابر هجمه‌هاي پياپي بيگانگان و در عين حال تصحيح و تلطيف مصاديق و عناصر فرهنگ‌هاي وارداتي داشته است؛ يعني همان صبغه ايراني كه به مانند يك زنجيره، لااقل از هزاره‌هاي چهارم و سوم پيش از ميلاد، آن هنگام كه آثار هنري مستحصل از مواد خام سرزمينهاي همسايه با روح دميده شده هنر به كالاهاي تجاري فرآوري شده بدل میشدند تا دوران اسلامي و پس از سربرآوردن سلسله‌هاي ايراني مشهود است. امروز بر اساس مستندات باستانشناختي و تاريخي، مولفه‌هاي نخستين توسعه فرهنگ و تمدن بشري مربوط به سرزميني است كه در هزاره‌هاي بعد ايران نام گرفت. سرزميني كه پيش از ايرانشهري،‌ آن را بسياري از دانشوران و سخنوران قلمرو تاريخ و فرهنگ ايراني به رغم قلم فرسايي بسيار نمیشناسند و يا كم میشناسند و از خاستگاه و بنيان مصاديق دانش و فرهنگ آن نمیدانند و يا كم میدانند.

سخن از فرهنگ اين سرزمين از يكروي به معناي تفاخر و ناديده انگاشتن نقش ديگر ملل و اقوام غير ايراني و به تعبيري القاء ملي گرايي مفرط نيست و از ديگر روي تحقق بخشيدن به واقعيتي بزرگ در مسير تاريخ میباشد كه به پيدايش ملتي پاي آور انجاميده است. باشد كه از اين رهگذر،‌ بر پيشينه ايرانيان نظري افكنده و تفكراتي همچون انديشه مذموم و موهوم عرب ستيزي را به سويي نهاده و بر شيوه پارسايي ايراني جهانيان را از موهبت مهر و دوستي برخوردار سازيم.

اينك، نشريه‌اي پيش روي ماست كه يكي از اهداف ميان مدت بنياد ايرانشناسي را در راستاي نشر مكتوب دانش ايرانشناسي محقق نموده است و اميد میرود در شمارگان آتي غناي علمي آن محفوظ مانده و مورد توجه دانش پژوهان قرار گيرد. شايسته میدانم در اين مجال از نويسندگان ارجمند مقالات شماره نخست "فرانما" قدرداني نموده، تلاش دست‌اندركاران نشريه و همكاران گرامي ام را در هيات محترم تحريريه ارج نهم.

ادامه مطلب ...

فهرست مطالب

شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه فرانما

مباحث تخصصی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در فصلنامه فرانما بدانها پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:

مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.

پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.

مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.

درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.

متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه گیری» و «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» تدوین شده باشد.

مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.

مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.

توضیحات تصاویر و نمودارها به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدولها، به همراه منبع در بالای آنها آورده خواهد شد.

در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژههایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

ارجاع منابع در این فصلنامه درونمتنی و مطابق با این شیوه است:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب: شماره صفحه)؛ مثال: (زرشناس، 1391: 26).

در صورتی که کتاب دارای چند جلد باشد، شماره جلد در منبع درون متنی بدین شکل خواهد بود (صفا، 1363: 65/3).

در تنظیم فهرست منابع ابتدا كتابها و سپس مقالات به ترتیب زیر خواهند آمد:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ اسم کتاب، شهر محل نشر: ناشر، شماره چاپ، جلد، سال. مثال: آل احمد، جلال؛ غرب زدگی، تهران: رواق، چاپ دوم، 1356.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام؛ «عنوان مقاله»، نام مترجم (در صورتی که مقاله ترجمه باشد)، محلی که مقاله در آن چاپ شده است، سال چندم، شماره، سال. مثال: سركاراتی، بهمن؛ «راه و روش شناخت ایران»، فصلنامه ایران و اسلام، سال اول، شماره اول، تابستان 1392.

درباره نشریه

فصلنامه فرانما که به کوشش مجموعه کتابخانه بنیاد ایرانشناسی منتشر میشود، تلاش دارد تا بنا به توان و استطاعت خود قدمی در حوزه نقد و معرفی منابع ایرانشناسی بردارد. رویکرد بنیاد ایرانشناسی از انتشار این مجله الکترونیکی معرفی منابع جدید این حوزه و تا حد امکان نقد، بحث و بررسی در حوزه منابع دانش ایرانشناسی است. دانش ایرانشناسی و شرق شناسی در خارج از ایران تعریف شده و مشخص است اما رویکرد این دانش با نگاهی از درون به مفهوم ایرانشناسی رویکردی جدید و نو است که به همت بنیاد ایرانشناسی مطرح شده و ضرورت دارد در مورد آن بیشتر و وسیعتر تعمق شود. لذا شناخت و درک درست از منابع این حوزه امری ضروری و مهم است. دست اندرکاران مجله فرانما امیدوارند تا در این راه از نظر صاحبنظران این حوزه بهرهمند شده و گامی هر چند کوچک در جهت رشد و تعالی دانش ایرانشناسی بردارند.

تماس با ما :

  • تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139
  • دورنگار: 88608928
  • کدپستی: ۱۴۳۷۸۳۵۸۵۹
  • رایانامه : faranama@chmail.ir
  • نشانی: تهران، شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، بنیاد ایرانشناسی، کتابخانه

ارسال مقالات :

علاقمندان می توانند مقالات و پژوهش های خود را منطبق با شیوه نامه نگارش مقالات به آدرس زیر ارسال نمایند :

رایانامه : faranama@chmail.ir

تلفن: 8- 88066146 داخلی 1139

ارتباط با ما :

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©1396

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات