بنیاد ایرانشناسی دومین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

با یاری خداوند منان، دومین شماره فصلنامه ایرانشناسی، همسو با سیاست‌های علمی بنیاد ایرانشناسی راهی بازار نشر شد. در این شماره مقالاتی در حوزه علوم نظری ایرانشناسی، جغرافیای تاریخی، باستان‌شناسی ایران، فرهنگ و آداب ایرانی، ایرانشناسی در سایر کشورها و... گنجانده شده است که حاصل آخرین پژوهشهای محققان علوم مختلف مرتبط با ایرانشناسی است.
چنانچه در قسمت‌های مختلف دو شماره چاپ شده، عنوان شده است، توجه به جایگاه ایرانشناسی، مباحث فلسفی و نظری علم ایرانشناسی، و هر گونه تحقیق نوینی که در آن مبحثی از ایران مطرح باشد، در حیطه مطالعات این نشریه جای می‌گیرد.
بیشتر

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
ویراستار علمی و مدیر داخلی : فاطمه فریدی مجید

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (دانشیار دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : صدیقه آقایی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه ‌آرایی : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Editor-in-chief : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Scientific Editor (Director) : Fatemeh Faridi Majid

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (Tehran University), Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Fathollah Mojtabaei (Tehran University), Dr. Hekmatollah Molla Salehi (Tehran University), Dr. Mohammad Bahramzadeh (Islamic Azad University), Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University)

Issue Editor : Sedighe Aghaei
Translator : Dr. Roya Khoii
Designer : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره دوم / تابستان 1395

مقالات فارسی
سرمقاله
مقالات
 • نخستین انسان در ایران
 •       ( دکتر حامد وحدتی نسب و سید میلاد هاشمی ) چکيده مقاله
 • نامهای گوناگون دریاچه ارومیه (با نگاهی ویژه به «شاها و تِلَه» و «شاه تله»)
 •       ( دکترعلیرضا عاصم و محمدرضا محمدقلی زاد ) چکيده مقاله
 • سیری در تحقیقات ایرانشناسی فرانسه(جایگاه فراموش شده تاریخ ادبیات نگاری در ایرانشناسی فرانسه، سده بیستم میلادی)
 •       ( دکتر طهمورث ساجدی ) چکيده مقاله
 • آداب و رسوم ازدواج در ایل بختیاری
 •       ( دکتر حمدالله صادقی نیا ) چکيده مقاله
 • جایگاه ادبیات فارسی در ایرانشناسی روسیه (اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی)
 •       ( دکتر جان ‌اله کریمی مطهر ) چکيده مقاله
 • پژوهشی در شاخصه ‌های ظروف سنگی دوره هخامنشی (1)
 •       ( دکتر بهمن فیروزمندی و دکتر امیرهاشم پورمافی ) چکيده مقاله
 • نگاهی به پاره ‌ای از الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان (1)
 •       ( دکتر سوفیاکوتلاکی ) چکيده مقاله
 • معرفی فرهنگ، زبان و ادبیات ایران در کشورهای آلمانی زبان
 •       ( شهرام تقی ‌زاده انصاری ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • The First Human Beings in Iran
 •       ( Hamed Vahdatinasab and Seyyed Milad Hashemi ) Abstract
 • Various Names of Lake Urmia (With particular attention to Shaha-va-Teleh and Shah-Teleh)
 •       ( Alireza Asem and Mohammad Reza Mohammad Qolizad ) Abstract
 • A Study of Iranology Studies in France (The Forgotten Place of Persian Literary History in French Iranology, 20th Century)
 •       ( Tahmoureth Sadjedi ) Abstract
 • Marriage Customs and Traditions in Bakhtiari Tribe
 •       ( Hamdollah Sadeqinia ) Abstract
 • Place of Persian Literature in Russian Iranology (Late 19th Century and Early 20th Century)
 •       ( Janallah Karimi Motahhar ) Abstract
 • A Study of the Features of the Stone Vessels of the Achaemenid Era
 •       ( Bahman Firouzmandi and Amir Hashem Pourmafi ) Abstract
 • A Look at Some Behavioural and Cultural Patterns of Iranians (1)
 •       ( Sofia A Koutlaki ) Abstract
 • Introducing the Culture, Language, and Literature of Iran in German-Speaking Countries
 •       ( Shahram Taqizade Ansari ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.