بنیاد ایرانشناسی هفتمین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

با توفیق الهی هفتمین شماره مجله «مطالعات ایران‌شناسی» روانه بازار نشر گردید. این شماره از مطالعات ایران‌شناسی شامل مقالاتی از همکاران ارجمند و دانشور ما آقای دکتر احسان محمدحسینی با عنوان «تأثیرات سبک معماری و ستونهای هخامنشی در هنر و معماری مائوری»؛ آقای دکتر محمد بهرام‌زاده و سرکار خانم هدی اخوان نیک با عنوان «ساختار نظام اداری - مالی دوران صفوی و مقایسه آن با دوران قاجاریه»، آقای دکتر سید علیرضا هاشمی با عنوان «مروری بر برگزاری عید فطر در فرهنگ مردم ایران»؛ سرکار خانم مرضیه علی‌پور و آقای دکتر احمدنادعلیان با عنوان «مفهوم توسل به امام رضا (ع) در ادوار مختلف هنری ایران»؛ سرکار خانم دکتر مرضیه گرجی پشتی و آقای دکتر امیرهاشم پورمافی با عنوان «جایگاه و اهمیت تغذیه در فرهنگ ایران براساس کاسه سفالی نمه‌کار (مطالعه موردی هَلوکوتِنه در استان مازندران)» و در نهایت مقاله سرکار خانم دکتر فاطمه اشراقی با عنوان «سفری به شهر باستانی گور» است. مجله «مطالعات ایرانشناسی» از مقالات و تحقیقات اندیشمندان، صاحب نظران، محققان و ایران دوستان فاضل به گرمی استقبال میکند.
بیشتر

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
ویراستار علمی و مدیر داخلی : فاطمه فریدی مجید

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده(معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : فاطمه محمد
مترجم : دكتر رویا خویی
همکار این شماره : شیوا باقری
حروف چین و صفحه آرا : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Scientific Editor (Director) : Fatemeh Faridi Majid

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran), Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran), Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran), Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy), Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University)

Issue Editor : Fatemeh Mohammad
Translator : Dr. Roya Khoii
Guest colleague for this issue : Shiva Bagheri
Type & Design : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره هفتم / زمستان 96

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( حکمت الله ملا صالحی ) چکيده مقاله
مقالات
 • تأثیرات سبک معماری و ستونهای هخامنشی در هنر و معماری مائوری
 •       ( دکتر احسان محمد حسینی ) چکيده مقاله
 • ساختار نظام اداری- مالی دوران صفوی و مقایسه آن با دوران قاجاریه
 •       ( دکتر محمد بهرام زاده، هدی اخوان نیک ) چکيده مقاله
 • مروری بر برگزاری « عید فطر » در فرهنگ مردم ایران
 •       ( دکتر سید علیرضا هاشمی ) چکيده مقاله
 • مفهوم « توسل به امام رضا (ع) » در ادوار مختلف هنری ایران
 •       ( مرضیه علیپور، دکتر احمد نادعلیان ) چکيده مقاله
 • جایگاه و اهمیت تغذیه در فرهنگ ایران بر اساس کاسه سفالی نمه کار )مطالعه موردی هَلوکوتنِه در استان مازندران(
 •       ( دکتر مرضیه گرجی پشتی، دکتر امیرهاشم پورمافی ) چکيده مقاله
 • سفری به شهر باستانی « گور »
 •       ( دکتر فاطمه اشراقی ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • Effects of Achaemenid Architecture and Columns on Mauryan Art and Architecture
 •       ( Ehsan Mohammad Hosseini ) Abstract
 • A Comparative Study of the Administrative - Financial Systems of Safavid and Qajar Periods
 •       ( Mohammad Bahramzadeh and Hoda Akhavan Nik ) Abstract
 • An Overview of Eid al-Fitr in Iranian Culture
 •       ( Seyyed Alireza Hashemi ) Abstract
 • Concept of “Supplicating to Imam Reza (a)”in Various Artistic Periods in Iran
 •       ( Marziyeh Alipoor and Ahmad Nadalian ) Abstract
 • Place and Importance of Nutrition in Iranian Cultural Based on Namehkar Pottery Bowl (A case study of squashed Greengage in Mazandaran Province)
 •       ( Marziyeh Gorjiposhti and Amir Hashem Poormafi ) Abstract
 • A Journey to the Ancient City of Goor
 •       ( Fatemeh Ishraqi ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.