بنیاد ایرانشناسی پنجمین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

ایران‌شناسی، عرصه فراخ و جولانگاه تفکرات، نظرات، مقالات، جستجوها، نگاشته‌ها و نوشته‌های متعدد و متنوعی است که همواره پایا و پوینده به همت محققان و علاقمندان ایرانی و غیر ایرانی پیش رفته و مسیر پر تلاطمی را پیش رو داشته است.

فصلنامه ایران‌شناسی در چهار شماره گذشته‌ خود تلاش کرده است تا گوشه‌هایی از این کوششها را بازتاباند و قدمی در ارائه و معرفی ایران عزیز برداشته باشد. در این راه عرصه جغرافیا، تاریخ، باستانشناسی، ادبیات، فرهنگ، هنر، مردم، اقتصاد و طبیعت ایران، جملگی مقصود و منظور این فصلنامه بوده است.
بیشتر

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
ویراستار علمی و مدیر داخلی : فاطمه فریدی مجید

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (دانشیار دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده(معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : فاطمه محمد
مترجم : دكتر رویا خویی
همکار این شماره : شیوا باقری
حروف چین و صفحه آرا : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Editor-in-chief : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Scientific Editor (Director) : Fatemeh Faridi Majid

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (Tehran University), Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Fathollah Mojtabaei (Tehran University), Dr. Hekmatollah Molla Salehi (Tehran University), Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy), Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University)

Issue Editor : Fatemeh Mohammad
Translator : Dr. Roya Khoii
Guest colleague for this issue : Shiva Bagheri
Type & Design : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره پنجم / تابستان 1396

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( حکمت الله ملا صالحی ) چکيده مقاله
مقالات
 • تجسّم زنانگی روی مُهرهای آغاز تاریخی ایران و ساخت واقعیت اجتماعی؛ نمونه شوشان باستان
 •       ( دکتر وحید عسکرپور، عاطفه فاضل نجف آبادی ) چکيده مقاله
 • خط سیرهای باستانی و سیمای تاریخی بخش نگین کویر شهرستان فهرج ( منظر فرهنگی بم )
 •       ( لیلا فاضل، فرخ مهری نژاد، مسعود قمری، افشین ابراهیمی، محمد شیخ ) چکيده مقاله
 • انعکاس مناسبات بین ایران و چین در دوره شاهرخ در کتاب زبدة التواریخ
 •       ( کریم فرجی قرابقلو ) چکيده مقاله
 • واکنش روزنامه حبل المتین به آشفتگی کرمان و بلوچستان در آستانه جنگ جهانی اول ( 1914- 1918 م )
 •       ( مجتبی رضایی سرچقا ) چکيده مقاله
 • افسانه های ایرانی و تأثیر روان درمانی آن بر كودكان ( مطالعه موردی: چهل افسانه مشهور ایرانی )
 •       ( مریم السادات میرحیدری ) چکيده مقاله
 • میناکاری فلزی و نگرشی بر تکنیکهای اجرای آن در ایران عصر قاجار
 •       ( طیبه رحیمی ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • Representation of Womanhood on the Cylinder Seals of Proto-Historic Iran and Construction of Social Reality: A Case Study of Ancient Susiana (3500-1000 BC)
 •       ( Vahid Askarpour, Atefeh Fazel Najafabadi ) Abstract
 • Ancient Routes and Historical Face of Negin Kavir District of Fahraj Country (Cultural Landscape of Bam)
 •       ( Leila Fazel, Farrokh Mehrinejad, Masud Qamari, AfshinEbrahimi, Mohammad Sheikh ) Abstract
 • An Account of the Relationships between Iran and China During Shahrukh's Era in Zubdat-al Tawarikh
 •       ( Karim Faraji Qarabeqlu ) Abstract
 • Reaction of Hablolmatin Newspaper to the Disturbance in Kerman and Baluchestan at the Outbreak of World War I (1914-1918)
 •       ( Mujtaba Rezaei Sarchogha ) Abstract
 • Iranian Myths and their Therapeutic Effects on Children (A Case Study:40 Famous Iranian Myths)
 •       ( Maryam al-Sadat Mirheidari ) Abstract
 • A Study of Vitreous Enamel and its Techniques in Iran During the Qajar Period
 •       ( Tayyebeh Rahimi ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.