بنیاد ایرانشناسی چهارمین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

ایران‌شناسی، عرصه فراخ و جولانگاه تفکرات، نظرات، مقالات، جستجوها، نگاشته‌ها و نوشته‌های متعدد و متنوعی است که همواره پایا و پوینده به همت محققان و علاقمندان ایرانی و غیر ایرانی پیش رفته و مسیر پر تلاطمی را پیش رو داشته است.

فصلنامه ایران‌شناسی در چهار شماره گذشته‌ خود تلاش کرده است تا گوشه‌هایی از این کوششها را بازتاباند و قدمی در ارائه و معرفی ایران عزیز برداشته باشد. در این راه عرصه جغرافیا، تاریخ، باستانشناسی، ادبیات، فرهنگ، هنر، مردم، اقتصاد و طبیعت ایران، جملگی مقصود و منظور این فصلنامه بوده است.
بیشتر

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
ویراستار علمی و مدیر داخلی : فاطمه فریدی مجید

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (دانشیار دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : صدیقه آقایی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه ‌آرایی : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Editor-in-chief : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Scientific Editor (Director) : Fatemeh Faridi Majid

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (Tehran University), Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Fathollah Mojtabaei (Tehran University), Dr. Hekmatollah Molla Salehi (Tehran University), Dr. Mohammad Bahramzadeh (Islamic Azad University), Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University)

Issue Editor : Sedighe Aghaei
Translator : Dr. Roya Khoii
Designer : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره چهارم / زمستان 1395 - بهار 1396

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( حکمت الله ملا صالحی )
مقالات
 • نقش تاریخی ایران در گفتگوی تمدنها ( ساختار ایران پژوهی )
 •       ( دکتر ناصر تکمیل همایون ) چکيده مقاله
 • گستره جغرافیایی زبانهای ایرانی ( زبانهای ایرانی باستان )
 •       ( محمود جعفری دهقی ) چکيده مقاله
 • بررسی و تحلیل مطالعات پاسداری از میراث ناملموس در ایران ( نمونه: اکو موزه زنده میراث روستایی گیلان )
 •       ( دکتر آتوسا مؤمنی ) چکيده مقاله
 • نگاهی به پاره یی از الگوهای رفتاری و فرهنگی ایرانیان ( 2 ) تعارف و نظام ادب در فرهنگ ایرانی
 •       ( سوفیا کوتلاکی ) چکيده مقاله
 • پیشینه تاریخی و فرهنگی زیارت در ایران
 •       ( ماناسلطانپور، امیررضااصغری ) چکيده مقاله
 • شیوه های اجرای آرایه های تزئینی معماری ایران در دوره سلجوقی
 •       ( مرضیه علی پور ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • Historical Role of Iran in the Dialog of Civilizations (Structure of Research on Iran)
 •       ( Naser Takmil Homayoun ) Abstract
 • Geographical Range of Iranian Languages (Ancient Iranian Languages)
 •       ( Mahmoud Jafari Dehaghi ) Abstract
 • An Analysis of the Studies on Protecting the Intangible Heritage of Iran (Example: Living Rural Heritage Eco-Museum of Gilan)
 •       ( Atusa Momeni ) Abstract
 • A Look at some Behavioral and Cultural Patterns of Iranians: Complements and Politeness System in Iranian Culture
 •       ( Sofia Koutlaki ) Abstract
 • Historical and Cultural Background of Pilgrimage in Iran
 •       ( Mana Soltanpour and Amir Reza Asghari ) Abstract
 • Methods of Executing Iranian Decorative Architectural Arts in the Seljuk Era
 •       ( Marzieh Alipoor ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.