بنیاد ایرانشناسی هفتمین شماره فصلنامه تخصصی «مطالعات خلیج فارس» را منتشر كرد

شماره هفتم فصلنامه مطالعات خلیج فارس که در ادامه شماره های پیشین، با همکاری و به همت دوستان و همکاران ما در بنیاد ایرانشناسی و بویژه رهنمودهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد حضرت آیت الله سید محمد خامنه ای و نیز همکاران ما در بنیاد ایرانشناسی و با اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران رشته ها و دانشهای جغرافیا و زیست بوم و اقلیم شناسی و باستان شناسی و انسان شناسی و تاریخ و فرهنگ منطقه خلیج فارس برشته تحریر درآمده؛ پنج فصل مقالات، یادداشتها و جستارهای پراکنده، اکوتوریسم، گزارش پژوهشی و اسناد و مدارک را شامل میشود. موضوعات مقالات و مباحث و مطالب هر هفت شماره فصلنامه مطالعات خلیج فارس همه مهرتأیید و انگشت تأکید بر این واقعیت مینهند که تا چه میزان خلیج فارس خلیج تاریخ است و فرهنگ. تاریخ و فرهنگی دیرینه و دیرپا، باپیشینه مدنی و معنویِ پرمایه و مواریث فرهنگی و مآثر فرّتاریخی غنی.
بیشتر

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1393 )
  • شماره 1
  • شماره 2
  • شماره 3
  • شماره 4
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره اول ( پیاپی 5 )
  • شماره دوم ( پیاپی 6 )
  • شماره سوم ( پیاپی 7 )

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرا م زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدير داخلي و ویراستار علمي : مریم صفائی

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دکتر ایرج افشار سیستانی، دکتر محمد بهرا م زاده ، دکتر محمود طاووسی ، دکتر علیرضا عباسی سمنانی، دکتر عبدالکریم مشایخی، دکتر حکمت اله ملاصالحی ، دکتر محمدحسن نامی، دکتر محمدباقر وثوقی

هیئت مشاوران به ترتیب حروف الفبا: دکتر زهره زرشناس، دکتر روزبه زرین کوب، دکتر پوران طاحونی، دکتر قدرت الله علیزاده، دکتر حسین قرچانلو، دکتر محمدمهدی مظاهری

ویراستار : صدیقه آقایی
ترجمه چکیده ها به عربی: : حیدر نجف
ترجمه چکیده ها به انگلیسی : دکتر رویا خوئی
طراح جلد و صفحه آرا: مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Mohammad Bahramzadeh (PhD)
Editor-in-chief : Hekmatollah Mollasalehi (PhD)
Scientific Editor (Director) : Maryam Safaei

Editorial Board : Iraj Afshar Sistani(PhD), Mohammad Bahramzadeh(PhD), Mahmood Tavusi(PhD), Alireza Abbasi Semnani(PhD), Abdolkarim Mashayekhi(PhD), Hekmatollah Mollasalehi(PhD), Mohammad Hassan Nami(PhD) and Mohammad Bagher Vosoughi(PhD).

Board of Councillors : Zohre Zarshenas(PhD), Roozbeh Zarrinkoob(PhD), Pouran Tahouni(PhD), Ghodratollah Alizadeh(PhD), Hossein Gharechanloo(PhD) and Mohammad Mehdi Mazaheri(PhD)

Editor : Sedighe Aghaei
Arabic Translator : Heydar Najaf
English Translator : Roya Khoii(PhD)
Cover and Layout Designer : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره سوم ( پیاپی 7 ) / پاییز 1395

مقالات فارسی
سرمقاله
 • خليج فارس: خليج تاريخ و فرهنگ يک ملت
 •       ( دکتر حکمت اله ملاصالحی )
  مقاله
 • رويكرد توسعه شبكه محلی در عصر جهانی شدن ( موردپژوهی: جزاير خليج فارس )
 •       ( دكتر زهره فنی ) چکيده مقاله
 • همگرايی جمعی و خلق وخوی اجتماعی ساکنان حاشيه خليج فارس با تأكيد بر گردشگری
 •       ( دكتر حيدر لطفی، دكتر محمدعلی شادی، سيد امير مدينه ای بناب ) چکيده مقاله
 • بررسی اثرات اكوتوريسم در منطقه ژئوپارك قشم
 •       ( حديث شاه حسينی، دكتر سروش مدبری ) چکيده مقاله
 • بررسی تغييرات فضايی در شهرستانهای جنوبي ايران با تأکيد بر آمايش سرزمين ( مطالعه موردی: شهرستانهای بندرعباس؛ بوشهر؛ چابهار و بندر ماهشهر )
 •       ( دكتر كيومرث يزدان پناه، زهرا انصاری ) چکيده مقاله
 • بررسی دلايل سياسی و تاريخي ادعاهای امارات متحده عربی و استدلال ايران در مورد مالکيت ايران بر جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی
 •       ( دكتر احمد جالينوسی، طيبه رستمی ) چکيده مقاله
 • بازتاب عناصر اقلیمی در رمان تنگسیر
 •       ( دكتر رضا چهرقانی ) چکيده مقاله
 • خليج فارس: سياست بين الملل و اولويت تاريخی ( The Persian Gulf: International Politics & Historical Precedence )
 •       ( دكتر محمدحسین میرفخرایی ) چکيده مقاله
  يادداشتها و جستارهای پراکنده
 • پرتغاليها در قشم ( ترجمه ACTA IRANICA )
 •       ( اثر دنيل توماس پاتس، ترجمه حميد زيبايی و ويراستاری علمی مريم صفائی )
  اکوتوريسم
 • گاندو، فرمانروای برکه های بلوچستان
 •       ( دكتر اصغر مباركی، امين خالق پرست )
  گزارش پژوهشی
 • گويش و آداب و رسوم مردم رامهرمز
 •       ( دكتر حمدالله صادقی نيا )
  اسناد و مدارک
 • گياهان و پوشش گياهی شمال غربی خليج فارس: سواحل و جزاير خورموسی، ماهشهر و مناطق مجاور
 •       ( نفيسه صمدی )
 • شعر خليج فارس به سه زبان بختياری، فارسی و انگليسی
 •       ( شهريار القاصی، اصغر القاصی )
  چكيده مقالات به عربی
  چکيده مقالات به انگليسی
  List of English Abstracts
 • The Local Development Approach in the Globalization Era A Case Study: Persian Gulf Islands
 •       ( Zohreh Fanni (PhD) ) Abstract
 • Group Convergence and Social Conduct of the Residents of the Persian Gulf Region with an Emphasis on Tourism
 •       ( Heydar Lotfi (PhD), Mohammad Ali Shadi(PhD), and Seyyed Amir Madinei Bonab ) Abstract
 • A Study of the Effects of Ecotourism on Qeshm Geopark
 •       ( Hadis Shahhoseini and Soroush Modabberi (PhD) ) Abstract
 • A Study of Spatial Changes in the Southern Counties of Iran with an Emphasis on Spatial Planning (A Case Study: Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar, and Bandar-e Mahshahr)
 •       ( Kiumarth Yazdanpanah (PhD) and Zahra Ansari ) Abstract
 • A Study of thePolitical and Historical Claims of the United Arab Emirates and Iran’s Argument for its Ownership of the Three Greater Tunb, Lesser Tunb, and Abu Musa Islands
 •       ( Ahmad Djalinoosi (PhD) and Tayyebe Rostami ) Abstract
 • Reflection of Regional Elements in the Novel Tangsir
 •       ( Reza Chehreghani (PhD) ) Abstract
 • The Persian Gulf: International Politics & Historical Precedence
 •       ( M. H. Mirfakhrai (PhD) ) Abstract
  مقالات عربی
 • منحي تنمية الشبكة المحلية في عصر العولمة، الحالة موضوع البحث: جزر الخليج الفارسي
 •       ( الدكتورة زهرة فني ) خلاصه مقاله
 • التقارب الجمعي والطباع الاجتماعية لسكان سواحل الخليج الفارسي بالتشديد علي صناعة السياحة
 •       ( الدكتور حيدر لطفي، الدكتور محمد علي شادي، سيد امير مدينه اي بناب ) خلاصه مقاله
 • آثار السياحى الطبيعيى علي منطقى جيوبارك قشم
 •       ( حديث شاه حسيني، الدكتور سروش مدبري ) خلاصه مقاله
 • دراسة التغييرات المكانية في المدن الجنوبية لإيران بالتشديد علي عمليات الإعداد الأرضي ( الحالة الخاصة موضوع البحث: مدن بندر عباس، وبوشهر، وچابهار، وبندر ماهشهر )
 •       ( الدكتور كيومرث يزدان پناه، زهراء أنصاري ) خلاصه مقاله
 • الأسباب السياسية والتاريخية لادعاءات الإمارات العربية المتحدة وأدلة إيران بخصوص ملكية إيران للجزر الثلاث طنب الكبري وطنب الصغري وأبي موسي
 •       ( الدكتور أحمد جالينوسي، طيبة رستمي ) خلاصه مقاله
 • انعكاس العناصر الإقليمية في رواية تنگسير
 •       ( الدكتور رضا چهرقاني ) خلاصه مقاله
 • الخليج الفارسي: السياسة الدولية والأولوية التاريخية
 •       ( الدكتور محمد حسين ميرفخرائي ) خلاصه مقاله

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس به صاحب امتیازی بنیاد ایران‌شناسی منتشر می‌شود. نخستین شماره این مجله با عنوان بهار 1393 به چاپ رسیده است. خلیج‌فارس همواره جایگاهی مهم و بی‌بدیل در مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران داشته است اما این نكته سبب نمی‌گردد تا از اهمیت تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی آن كاسته شود. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس، بنا دارد تا گوشه‌ای از قدمت و غنای این منطقه مهم و حساس را در قالب گزارش‌ها و مقاله‌های علمی بازتاب دهد و با تكیه بر داشته‌های فراوان كرانه‌های ایرانی این پهنه آبی، نقش فرهنگ و تمدن ایرانی را در شكل گرفتن هویت خلیج‌فارس و خشكی‌های اطراف آن آشكار سازد. ضمن این كه بنیاد ایران‌شناسی در نظر دارد تا مجلات تخصصی دیگری نیز در حوزه‌های مربوط به مطالعات ایران‌شناسی، چاپ و منتشر نماید. فصلنامه مطالعات خلیج‌فارس در هر شماره خود بخشی با عنوان نگاه ویژه خواهد داشت كه به گزارش‌ها، مقاله‌ها و پژوهش‌های گوناگون در زمینه مورد بحث اختصاص می‌یابد. مسائلی همچون پیشینه تاریخی، تنوع زیستی، انسان شناسی، هنر، دریانوردی و تجارت دریایی، دیرینه شناسی و... از جمله موضوع‌های پیش‌بینی شده برای طرح در بخش نگاه ویژه مجله هستند. این فصلنامه از همكاری با تمامی پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان به مطالعه درباره خلیج‌فارس و كرانه‌های آن استقبال می‌نماید.